The aim of the conference will be to discuss the phenomenon of resilience of cultural landscape and its components to external pressures. To what extent are the values of cultural landscape able to spontaneously determine its resilience to contemporary transformations? Is the resilience of landscapes possible at all, and if so, to what extent and with what tools can it be strengthened? The subject of resilience concerns conservation of cultural heritage, environmental aspects including climate change challenges, as well as legal and spatial/urban planning aspects.

The scope of the conference is a continuation of reflections on the identification of current problems and challenges in maintaining and preserving the cultural heritage of cities, villages, open spaces, and especially historic gardens. It is also important to pay attention to the integrity of the cultural landscape with the continuation of the activity of its anthropogenic determinant and local biodiversity and environmental conditions.

These considerations should respond to the appeal of the International Federation of Landscape Architects Europe Resolution Granada, Spain, (October 2021) among others referring to sustainable landscapes. Activities, methods, patterns, should be based on promoting the creation of self-sustaining ecosystems used to meet human needs.

Presentation of research, international exchange of experiences, on how to increase the resilience of cultural heritage and establishment of interdisciplinary cooperation will be the main objective of the conference based on international documents.

Particularly interesting topics:

 • urban ecology
 • urban metabolism
 • structures of cultural heritage
 • heritage relationships
 • historical greenery
 • urban ecological network solutions
 • urban ecosystems
 • urban-suburban relation
 • conservation activities in urban and suburban zones
 • urbanscape
 • suburban solutions
 • impact of historical conditions on the modern city
 • urban and suburban regionalism
 • urban and suburban biodiversity

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji o zjawisku odporności immunologicznej krajobrazu kulturowego i jego składowych. W jakim zakresie utrwalane wielowiekowo walory krajobrazu kulturowego są w stanie samoistnie determinować jego odporność na współczesne przekształcenia? Czy swoista odporność wrodzona krajobrazu jest w ogóle możliwa a jeśli tak to w jakim stopniu i przy użyciu jakich narzędzi można ją wzmocnić? Podjęta problematyka odporności dotyczyć ma zarówno aspektów konserwatorskich, klimatyczno-środowiskowych oraz prawno-planistycznych.

Jest to kontynuacja rozważań na temat wyodrębnienia aktualnych problemów i wyzwań w utrzymaniu, zachowaniu dziedzictwa kulturowego miast, obszarów otwartych oraz w szczególności ogrodów historycznych. Istotne jest również zwrócenie uwagi na integralność krajobrazu kulturowego z kontynuacją aktywności jego antropogenicznego determinanta oraz lokalną bioróżnorodnością i uwarunkowaniami środowiskowymi.

Rozważania te powinny być odpowiedzią na apel zawarty w rezolucji IFLA EU Granada, Hiszpania, (październik 2021) między innymi odnoszącymi się do trwałych krajobrazów. Działania, metody, wzorce oparte powinny być o promowanie tworzenia samowystarczalnych ekosystemów wykorzystywanych do zaspokajania ludzkich potrzeb.

Prezentacja badań, międzynarodowa wymiana doświadczeń, dotyczących sposobów zwiększenia odporności dziedzictwa kulturowego oraz nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej, będzie głównym celem konferencji w oparciu o międzynarodowe dokumenty:

• Europejskie prawo klimatyczne (2020 r.)
• Zielony Ład w UE (2019 r.)
• Strategia dziedzictwa europejskiego na XXI wiek – Strategia 21 (2017)
• Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2015)
• Ramy Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii 2020 – 2030 (UE 2014)
• Program działań na rzecz środowiska 2020 (Unia Europejska, 2013)
• Konwencja w sprawie promowania i różnorodności form wyrazu kulturowego (UNESCO, 2005)
• Europejski Program Zmian Klimatu (EU ECCP, 2000)
• Europejska Konwencja Krajobrazowa (CoE, Florencja, 2000)
• Konwencja Światowego Dziedzictwa (Paryż, 1972)
• Nowy Europejski Bauhaus (2020)

Conference Scientific Organizer:

D.Sc. Ph.D. Arch. Katarzyna Hodor, Prof. PK

CONTACT DETAILS
Cracow University of Technology, Faculty of Architecture,

Chair of Landscape Architecture [A-8] ul. Warszawska 24,

31-155 Kraków,  tel. 0608-396-220,  tel. 12 628 24 64                                                                           

e-mail: konferencjaogrodowa@pk.edu.pl 

conference website: https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/en/1292-2/   

www: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl;

FB: https://www.facebook.com/Landscape-Conference-in-Cracow-531656823965270/

 www.facebook.com/InstytutA8/https://www.instagram.com/landscape_conference/

Recommended Articles