24 PAŹDZIERNIKA 2019

Katarzyna Hodor [Politechnika Krakowska]Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu – wprowadzenie w zagadnienia konferencji

SESJA I

Kasper Jakubowski [Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Miasta Krakowa] Ekologiczne i edukacyjne aspekty kształtowania współczesnych terenów zieleni w miastach europejskich – inspiracje, korzyści, rozwiązania.

Katarzyna Pluta [Politechnika Warszawska] Zieleń w przestrzeniach publicznych w dzielnicy Mokotów w Warszawie

Urszula Zając [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska] Samodzielność energetyczna w planowaniu przestrzennym i krajobrazie kulturowym

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski [Politechnika Wrocławska] Legnica: od Miasta Ogrodu do stolicy Okręgu Miedziowego. Aspekty historyczno-społeczne i przyrodnicze

SESJA II

T. Maciej Ciołek Gerard Ciołek w listopadzie 1944 o „Możliwości odbudowy zabytkowej Warszawy”

Krystyna Pawłowska [Politechnika Krakowska] Opinie mieszkańców Warszawy na temat odbudowy Starego Miasta

SESJA III

Zbigniew Myczkowski [Politechnika Krakowska] Gerard Ciołek we wspomnieniach dawnych mistrzów

Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Edyta Rosłoń-Szeryńska, Zuzanna Bartman [Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego] Współczesne zagrożenia i wybrane problemy ochrony fragmentów krajobrazu kulturowego na terenach zurbanizowanych i otwartych

Aleksander Bӧhm [Katolicki Uniwersytet w Lublinie] Profesor Gerard Ciołek – gdyby żył, co by nam dzisiaj powiedział?

Łukasz Przybylak [Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie] Barokowy salon ogrodowy i boskiety dolnego ogrodu przy pałacu w Wilanowie – kontynuacja rewaloryzacji

Agata Zachariasz [Politechnika Krakowska] O różnych sposobach odtwarzania i udostępniania natury w parkach od XIX do XXI wieku, zachwyt dzikością i potrzeba ochrony przyrody

SESJA IV

Zbigniew Mirek [Instytut Botaniki PAN w Krakowie] Ochrona krajobrazu w świetle aspektów ekologicznych środowiska przyrodniczego

Renata Stachańczyk [Narodowy Instytut Dziedzictwa] Ochrona krajobrazu kulturowego Parku Mużakowskiego – praktyka konserwatorska w kontekście wpływów środowiska i ochrony wartości przyrodniczych

Robert Sobolewski [Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu] Odmiany historycznych drzew parkowych jako element tożsamości dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego

Anna Dymek [Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Warszawie] Zwierzyniec jako element wielkoprzestrzennego założenia krajobrazowego z XVIII wieku, podmiejskiej rezydencji Bielińskich w Otwocku Wielkim”

25 PAŹDZIERNIKA 2019

SESJA V

Wojciech Bobek [Politechnika Krakowska] Weteranizacja drzew w drzewostanach zabytkowych. Synergia w ochronie wartości ekologicznych i kulturowych

Dorota Sikora [Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie] Angielskie ogrody Wołynia – w relacjach Stanisława Karola Wodzickiego i Gerarda Ciołka

Kinga Kimic [Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie] Rewitalizacja terenów pokolejowych jako przykład wdrażania rozwiązań pro-przyrodniczych w przestrzeni miejskiej – wybrane przykłady

Anna Staniewska [Politechnika Krakowska] Krajobraz kulturowy dawnych szpitali psychiatrycznych – złożone problemy waloryzacji i ochrony

Magdalena Olszewska [Muzeum Narodowe w Gdańsku] Problemy konserwacji i rewaloryzacji oliwskiego założenia parkowo-pałacowego, rozważane w kontekście rozwoju ogrodów historycznych, ale także w kontekście miejsca – starej Oliwy

Joanna Dudek-Klimiuk [Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie] Inicjatywy i działania pedagogiczne na rzecz ochrony przyrody w polskich szkołach w okresie międzywojennym

SESJA VI

Urszula Forczek-Brataniec [Politechnika Krakowska] Ocena oddziaływania na krajobraz jako element oceny oddziaływania na środowisko, stan, metody, perspektywy

Iga Grześkow [Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy] Współczesne znaczenie przestrzeni Starego Kanału w śródmiejskiej części Bydgoszczy i jego wpływ na krajobraz kulturowy miasta

SESJA VI

Marta Drachal [Instytut Nauk Prawny w Warszawie] Ochrona zabytkowych alei przydrożnych – naglący problem i wyzwanie dla organów administracji publicznej

Iza Sykta [Politechnika Krakowska] Dzikość Manhattanu – Central Park, Marcus Garvey Park i Teardrop Park – trzy parki na skałach

Monika Trojanowska [Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy] Nowa generacja parków miejskich i krajobrazów terapeutycznych na terenach ekoosiedli

Anna Zubkiewicz [Narodowy Instytut Dziedzictwa] Spuścizna prof. Geralda Ciołka w zbiorach Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Magdalena Przebinda

SESJA VII

Joanna Kosno-Jończy [SGGW Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu] Percepcja drzew przez mieszkańców wsi i miast na przykładzie Warszawy i Jedlińska

Aneta Kluba, Agnieszka Siewierska [Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie] Rewitalizacja Ciechocińskiego Deptaka Sław

Aleksandra Skrzypek, Katarzyna Blukacz [Politechnika Krakowska] Ekologia przyjemna dla oka, czyli ogrody wertykalne w przestrzeni miejskiej

Szymon Chromik [Politechnika Krakowska] Wkraczanie przyrody do terenów zabytkowych – pozytywne i negatywne aspekty zjawiska

Agnieszka Greniuk [Politechnika Krakowska] Renowacja strumieni na terenach zurbanizowanych i jej znaczenie w ujęciu ekologicznym