Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji o zjawisku odporności immunologicznej krajobrazu kulturowego i jego składowych. W jakim zakresie utrwalane wielowiekowo walory krajobrazu kulturowego są w stanie samoistnie determinować jego odporność na współczesne przekształcenia? Czy swoista odporność wrodzona krajobrazu jest w ogóle możliwa a jeśli tak to w jakim stopniu i przy użyciu jakich narzędzi można ją wzmocnić? Podjęta problematyka odporności dotyczyć ma zarówno aspektów konserwatorskich, klimatyczno-środowiskowych oraz prawno-planistycznych.

Jest to kontynuacja rozważań na temat wyodrębnienia aktualnych problemów i wyzwań w utrzymaniu, zachowaniu dziedzictwa kulturowego miast, obszarów otwartych oraz w szczególności ogrodów historycznych. Istotne jest również zwrócenie uwagi na integralność krajobrazu kulturowego z kontynuacją aktywności jego antropogenicznego determinanta oraz lokalną bioróżnorodnością i uwarunkowaniami środowiskowymi.

Rozważania te powinny być odpowiedzią na apel zawarty w rezolucji IFLA EU Granada, Hiszpania, (październik 2021) między innymi odnoszącymi się do trwałych krajobrazów. Działania, metody, wzorce oparte powinny być o promowanie tworzenia samowystarczalnych ekosystemów wykorzystywanych do zaspokajania ludzkich potrzeb.

Prezentacja badań, międzynarodowa wymiana doświadczeń, dotyczących sposobów zwiększenia odporności dziedzictwa kulturowego oraz nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej, będzie głównym celem konferencji w oparciu o międzynarodowe dokumenty:

• Europejskie prawo klimatyczne (2020 r.)
• Zielony Ład w UE (2019 r.)
• Strategia dziedzictwa europejskiego na XXI wiek – Strategia 21 (2017)
• Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2015)
• Ramy Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii 2020 – 2030 (UE 2014)
• Program działań na rzecz środowiska 2020 (Unia Europejska, 2013)
• Konwencja w sprawie promowania i różnorodności form wyrazu kulturowego (UNESCO, 2005)
• Europejski Program Zmian Klimatu (EU ECCP, 2000)
• Europejska Konwencja Krajobrazowa (CoE, Florencja, 2000)
• Konwencja Światowego Dziedzictwa (Paryż, 1972)
• Nowy Europejski Bauhaus (2020)

Conference Scientific Organizer:

D.Sc. Ph.D. Arch. Katarzyna Hodor, Prof. PK

CONTACT DETAILS
Cracow University of Technology, Faculty of Architecture,

Chair of Landscape Architecture [A-8] ul. Warszawska 24,

31-155 Kraków,  tel. 0608-396-220,  tel. 12 628 24 64                                                                           

e-mail: konferencjaogrodowa@pk.edu.pl 

conference website: https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/en/1292-2/   

www: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl;

FB: https://www.facebook.com/Landscape-Conference-in-Cracow-531656823965270/

 www.facebook.com/InstytutA8/https://www.instagram.com/landscape_conference/

Recommended Articles

Skip to content