„Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu” to temat XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, która odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24. Wydarzenie organizują Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie). 

Głównym celem konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony krajobrazu oraz podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych. Istotne w dyskusji nad tą tematyką są rozważania dotyczące zrównoważonego rozwoju rozpatrywanego m.in. w kontekście miasta zintegrowanego z krajobrazem – z zielenią ogrodów, bioróżnorodnością, przestrzenią publiczną będącą generatorem aktywności społecznych i ekonomicznych. Konferencja zostanie podzielona na bloki tematyczne poświęcone: ekologii krajobrazu w świetle regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego, ekologicznym aspektom w kształtowania współczesnych terenów zieleni, ekologicznym aspektom związanym ze sztuką ogrodową, ochroną krajobrazu w świetle wartości ekologicznych środowiska przyrodniczego, ochronie krajobrazu kulturowego i jego walorów estetycznych jako dziedzictwa narodowego i przedmiotu ocen środowiskowych. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektanci architektury krajobrazu oraz przedstawiciele urzędów. Sesji głównej towarzyszyć będzie sesja studencka. 
 
Tegoroczna konferencja ogrodowa pozwoli też przypomnieć dorobek związanego z Politechniką Krakowską, prof. Gerarda Ciołka – architekta, historyka sztuki ogrodowej, planisty ogrodów, czołowego badacza regionalizmu w budownictwie wiejskim w Polsce i prekursora działań w ochronie krajobrazu kulturowego zarówno w wymiarze zasobu dziedzictwa narodowego jak i ekologicznych aspektów środowiska przyrodniczego. Referat pt. „Gerard Ciołek we wspomnieniach dawnych mistrzów” wygłosi kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu WA PK dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK. 
 
Konferencja będzie też okazją do świętowania jubileuszu pracy naukowej prof. dr hab. inż. arch. Anny Mitkowskiej (Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych IAK WA), znakomitej badaczki tematyki związanej ze sztuką ogrodową i ochroną krajobrazu kulturowego, autorką kluczowych dla tej dziedziny publikacji naukowych, badań, studiów i projektów, a także znakomitego dydaktyka oraz pomysłodawcę i wieloletniego twórcę konferencji.
 
XXVI Konferencję Naukową w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej patronatem honorowym objęli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego – generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin, prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK Piotr Reda, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. 

Recommended Articles

Skip to content